Legitymacje

                                Szanowni Rodzice !!!
   Od 12.01.2015r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29.12.2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Zmiana dotyczy m.in. legitymacji szkolnych.
   W legitymacjach szkolnych, na drugiej stronie nad teksem: „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych…” wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Wszystkie wydane do tej chwili legitymacje należy dostarczyć do sekretariatu w celu dokonania wpisu. Legitymacja z uzupełnionym wpisem będzie ważna do ukończenia przez ucznia szkoły.