RSS
instrukcja korzystania  |  mapa serwisu  |  statystyki  |  redakcja  |   A A A K
SmodBIP

Dyrektor Szkoły

Szkoła Podstawowa im Marii Skłodowskiej-Curie w Starych Bielicach
Stare Bielice ul. Kościelna 5
76-039 Biesiekierz

 

Funkcję Dyrektora Szkoły sprawuje: Agnieszka Ławrynowicz
tel. +48 94 31 63 328
e-mail: dyrektor@spbielice.biesiekierz.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 8 w godzinach urzędowania.
Podległość:
podlega bezpośrednio pod Wójta Gminy Biesiekierz.

Do głównych obowiązków należy w szczególności:

 1. kieruje bieżącą działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
 3. zapoznaje radę pedagogiczną w terminie do 15 września z planem nadzoru pedagogicznego;
 4. przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
 5. dokonuje oceny pracy nauczycieli;
 6. przyjmuje uczniów do szkoły, sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 7. sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły;
 8. wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą;
 9. kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący;
 10. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 11. wstrzymuje wykonywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa, o wstrzymaniu wykonania uchwały powiadamia organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
 12. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 13. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 14. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 15. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych w szkole;
 16. stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej szkoły;
 17. występuje z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
 18. dopuszcza do użytku w szkole programy nauczania ogólnego na wniosek nauczyciela lub grupy nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;
 19. podaje corocznie do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych na dany rok szkolny
 20. nadzoruje prowadzenie dokumentacji szkolnej;
 21. organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną na terenie szkoły;
 22. stwarza możliwość nauki przez uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
 23. organizuje nauczanie indywidualneOpublikował: Grzegorz Nowaszczuk
Publikacja dnia: 14.11.2019
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Ławrynowicz
Dokument BIP z dnia: 05.04.2018
Dokument oglądany razy: 2 380
Wersja do druku