RSS
instrukcja korzystania  |  mapa serwisu  |  statystyki  |  redakcja  |   A A A K
SmodBIP

Organy szkoły

Szkoła Podstawowa im Marii Skłodowskiej-Curie w Starych Bielicach
Stare Bielice ul. Kościelna 5
76-039 Biesiekierz

 

Organami szkoły są:

  • Dyrektor Szkoły,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców,
  • Samorząd Uczniowski

Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.

Dyrektor Szkoły w szczególności kieruje szkołą i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym Rady Pedagogicznej i sprawuje opiekę nad uczniami.
Zadania i kompetencje Dyrektora Szkoły określone są w ustawie Prawo Oświatowe oraz w Statucie Szkoły.

Rada Pedagogiczna w jej skład wchodzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących:
a) kształcenia;
b) wychowania;
c) opieki.
Szczegółowe zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej określone są w Statucie Szkoły oraz w regulaminie Rady Pedagogicznej.

Rada Rodziców jest organem społecznym i stanowi reprezentację rodziców uczniów. Wspiera działalność statutową szkoły oraz może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.
Szczegółowe zadania i kompetencje Rady Rodziców określone są w Statucie Szkoły oraz w regulaminie Rady Rodziców.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.
Szczegółowe zadania i kompetencje Samorządu Uczniowskiego określone są w Statucie Szkoły oraz w odrębnym regulaminie Samorządu UczniowskimOpublikował: Grzegorz Nowaszczuk
Publikacja dnia: 14.11.2019
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Ławrnynowicz
Dokument BIP z dnia: 09.04.2018
Dokument oglądany razy: 1 029
Wersja do druku